คุณธรรม นำความรู้ สู่ความสุข สนุกกับการเรียน ยอดเยี่ยมพัฒนาการ ตามวิถีพุทธ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

  • รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
  • อุปกรณ์การเรียน ฟรี
  • อาหารกลางวัน ฟรี

ความรู้ คู่คุณธรรม

  • ระบบจัดการเรียนได้มาตรฐานสากล
  • เรียนฟรี กับครูต่างประเทศ
  • ทัศนศึกษา แข่งกีฬา ฟรี

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ที่สอบเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษา

WAT BURAPA CHARITY SCHOOL

ลูกหลานได้ความรู้ดี มีธรรมมะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ใกล้บ้าน บริการถึงใจ

Team Member

management system

ฝ่ายธุรการ

สมัครเรียน รับชำระค่าใช้จ่าย เงินออม ติดต่อสอบถามอื่นๆ บริหารจัดการ

ฝ่ายวิชาการ

ผลการเรียน ตารางเรียน ลงผลการเรียน ติดต่อแก้ 0 ร มส

PSIS System

ระบบบริหารงานโรงเรียนเอกชน